Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku.

Ministerstvo životního prostředí spustilo program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energie v rodinných domech. V rámci tohoto programu lze získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla nebo na solární a fotovoltaický systém.O dotaci můžete zažádat nejen pro nízkoenergetickou novostavbu ale i pro starší dům.

Jako vlastník rodinného domu můžete požádat o dotaci za výměnu vašeho dočasného vytápěcího systému za tepelné čerpadlo nebo za solární a fotovoltaický systém. Tepelné čerpadlo nahradí elektrické vytápění či vytápění tuhými palivy vašeho domu. Princip dotačního programu je nastaven tak, že se nejvíce vyplatí při provedení co nejkomplexnějšího opatření ke snížení energetické náročnosti domu. Dotační program nefunguje formou předfinancování. Podpora je vyplácena zpětně po zrealizování opatření pro úsporu energie.

 1. Získat lze až 50 % vašich celkových vynaložených výdajů, nejvýše až 170 000 Kč.
 2. Je možné získat bonus až 20 000 Kč za zkombinování programu Nová zelená úsporám a Kotlíkovou dotací.
 3. Státní dotace může snížit ekonomickou návratnost investice přibližně na 6-7 let.
 4. Pokud pocházíte z Ústeckého kraje, máte navíc v programu zvýhodnění o 10 %.

Kdo může požádat o dotaci?

 1. Majitel nebo spolumajitel rodinného domu sloužící k trvalému bydlení.
 2. Fyzické i právnické osoby.
 3. Žádost je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení energetických opatření.

Žádost jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání !!!

Co je potřeba k žádosti o dotaci?

 1. Návrh projektu
 2. Energetický posudek
 3. Výpis z katastru nemovitostí
 4. Žádosti

Tepelná čerpadla

Podoblast podpory C.1 a C.2  je zaměřena na výměnu zdrojů tepla. Díky dotačnímu programu lze získat až 120 000 Kč (včetně dotačních bonusů) při pořizování tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na druhu tepelného čerpadla a dalších energetických opatření.

 1. Program podporuje výměnu stávajícího vytápění na tuhá paliva či elektřinu za systém s tepelným čerpadlem.
 2. Dotace je poskytována na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění a přípravu teplé vody včetně příslušenství a instalace.
 3. Dotace může pokrýt až 1/3 ceny tepelného čerpadla.
 4. C.1 – zateplený dům, výše dotace až 75.000,-Kč
 5. C.2 – nezateplený dům, výše dotace až 60.000,-Kč

Od září  pro Vás připravujeme dotační program pro po Fotovoltaický systém.

S vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme.

Základní informace v několika bodech:

 1. Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda si můžete dotaci dovolit či ne. S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte.
 2. Najděte si projektanta a energetického specialistu.
 3. Než se pustíte do samotných prací, informujte o nich příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.
 4. Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.
 5. Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.
 6. Připravte si dokumenty k podání žádosti.
 7. Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat dva základní dokumenty:
 8. Odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
 9. Krycí list technických parametrů – vyhotovený a podepsaný zpracovatelem. V elektronické podobě jej budete potřebovat při podání žádosti.
 10. Formou přílohy může být požadována také například plná moc, pokud vás při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatníchspoluvlastníků nemovitosti, je-li nemovitost spoluvlastněna více osobami.
 11. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci.
 12. Žádost spolu s přílohami můžete podat buď zcela elektronicky, nebo tradiční cestou v listinné podobě.
 13. V případě listinného podání vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu se všemi požadovanými přílohami doručte ve lhůtě stanovené při elektronickéevidenci žádosti na vámi vybrané krajské pracoviště Fondu – doporučeně poštou či osobně. Zásilku viditelně označte „NZÚ – Žádost o podporu“
 14. Žádost musíme zkontrolovat.
 15. Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.
 16.  Vyčkejte na akceptační dopis.
 17. Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 12 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.
 18.  Doložte Fondu provedené práce. Jsou-li všechny práce v pořádku, doložte realizaci.
 19.  Poté již jen vyčkejte na udělení tzv. rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu peněz. Peníze obdržíte na svůj účet do 3 týdnů od momentu, kdy Fond schválí doložení realizace. Spolu s rozhodnutím vám bude zaslán formulář prohlášení o přijetí podmínek, který stvrdíte úředně ověřeným podpisem a ve stanovené lhůtě doručíte na Fond.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *