Prodej, instalace a servis tepelných čerpadel

tepelna_cerpadla_novoklima_
tepelna_cerpadla_novoklima_2

Tepelné čerpadlo,klimatizace,funguje podobně jako chladnička, která odebírá teplo (chladí) potravinám a odvedené teplo vyvádí do zadní části lednice na výparník, kde topí. Stejně funguje tepelné čerpadlo, ale s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi, a pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění pak vytápí obytné prostory, nebo třeba bazén.

Katalogy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vyrábí také firma Daikin a Toshiba

Dnešní moderní klimatizační jednotky dokáží chladit a v případě potřeby topit. Klient získá v jednom zařízení dvě funkce,které může využívat po celý rok. V tomto případě se jedná o tepelné čerpadlo systém vzduch – vzduch.

Nejrozšířenějším typem tepelných čerpadel, pokud nebereme v potaz výše uvedené klimatizační jednotky. Vzduch je jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla nejdostupnější, z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané ze vzduchu je opět vráceno do okolí tepelnými ztrátami objektu. Nenarušuje se tedy teplotní rovnováha okolí.

Teplota vzduchu se v průběhu topného období mění ve značném rozmezí. Tím se mění výkon i topný faktor tepelného čerpadla. U moderních tepelných čerpadel není zhoršení energetických parametrů výrazné. Vzhledem ke zvyšujícím se průměrným teplotám díky tzv. globálnímu oteplování je tento typ tepelného čerpadla preferován.

Topný faktor je dán poměrem topného výkonu a příkonu (elektrickému) TČ:

vzorec

Udává, kolikrát větší je získaný výkon (získaná energie) proti vynaloženému příkonu (vynaložené energii). Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě, při které je teplo vyprodukováno (a spotřebováváno). Čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, při které se teplo spotřebovává, tím větší je topný faktor. Vztahuje se vždy jako momentální hodnota na určitý provozní stav.

Země nebo vrt

Jsou to především čerpadla solanka-voda. Solanka (nemrznoucí směs) proudí v uzavřené smyčce, v potrubí, které je buď uloženo do vrtu či cca 1 m pod povrch země – v tzv. zemním kolektoru. Teplo ze solanky je předáváno tepelným čerpadlem do topné vody. Pro tato čerpadla se používá taktéž označení země-voda. Toto označení se dříve používalo spíše pro zařízení, které se obešlo bez solanky a chladivo odebíralo teplo přímo ze země, kde proudilo v měděném potrubí. Vrt je oproti zemnímu kolektoru stabilnější, teplota solanky se ve vrtu drží vyšší (pokud je dostatečně zvolena délka, až 10 °C), instalace tolik nenaruší zahradu. Pořizovací náklady jsou však podstatně vyšší než u zemního kolektoru.

Voda

Jsou to především tepelná čerpadla voda-voda. Zdrojem tepla je podzemní voda z vrtu, která se v tepelném čerpadle ochladí a zpravidla jiným vrtem je zpět vypuštěna do země. Tento způsob je nyní využíván zřídka, zejména kvůli tomu, že je nutná velká vydatnost vrtu – vodu můžeme ochladit jen o několik stupňů Celsia, aby nehrozilo zamrznutí.

Vzduch

Tento typ čerpadel se dostává stále více do popředí, zejména díky tomu, že jsou konstruovány stále kvalitnější kompresory, které umí účinně pracovat i při nízkých teplotách. Při teplotách nad nulou navíc většinou čerpají teplo z prostředí teplejšího než je např. zemní kolektor (průměrná teplota vzduchu během topného období se v České republice pohybuje mezi 3-5 °C). Používány jsou zejména systémy zduch-voda a vzduch-vzduch (takto jsou nejčastěji nazývány systémy klimatizace, které při obráceném chodu mohou sloužit jako tepelné čerpadlo). Většina systémů vzduch-vzduch je konstruována a „vyladěna“ pro letní chod, tj. pro chlazení a proto pro vytápění nejsou nejvhodnější. Některé dokonce pracují jen do -5 °C, a při poklesu venkovní teploty pod tuto teplotu již nefungují. Často slyšíme otázku, jak je vůbec možné, že se při například -15 °C dá odebrat nějaké teplo ze vzduchu. Možná při +5 °C se to ještě pochopit dá, ale při -15 °C? Dokonce pod bodem mrazu? Je to vůbec možné? Odpověď je velmi jednoduchá – žádné teplo již není obsaženo v látce, která má teplotu absolutní nuly, tj. 0 K, což je -273,15 °C. Tudíž v například při -15 °C je ve vzduchu stále ještě spousta tepla, které se dá využít. Ostatně, je ho asi jen o cca 7 % méně než při +5 °C.

Bohužel, tepelné čerpadlo je zařízení, které funguje s nižším výkonem právě ve chvíli, kdy od něj vyžadujeme výkon vyšší. Ve chvíli, kdy potřebujeme vyšší výkon pro vytápění, současně potřebujeme vyšší teplotu (aby nám radiátory či jiná zařízení předala do místností více tepla), výkon tepelného čerpadla se nám snižuje (musí přečerpat teplo na vyšší teplotu a potřebuje k tomu víc práce). Zvláště u tepelných čerpadel vzduch-voda se tato nepřirozenost projeví nejen na straně topného systému, ale i na straně primární strany – čím je venku nižší teplota, tím vyšší potřebujeme výkon pro vytápění, avšak o to více se ještě snižuje výkon tepelného čerpadla.

Pokud bychom velmi zjednodušeně chtěli porovnat nejvíce používané typy tepelných čerpadel, mohli bychom říct, že tepelná čerpadla:
země(vrt)-voda – jsou nejúčinnějším zařízením, z hlediska tepelného nejspolehlivějším, avšak kvůli pořizovací ceně vrtů jsou systémem nejdražším
země(plošný kolektor)-voda – jsou poměrně účinným zařízením, náklady jsou zpravidla značně nižší než u vrtů, nevýhodou je potřeba většího pozemku a nutnost provést zemní práce
vzduch-voda – stává se postupně nejrozšířenějším typem, a to díky nejnižší celkové ceně za instalaci (samotné tepelné čerpadlo je dražší než země-voda, odpadají však náklady na vrt či zemní kolektor), nehledě na fakt, že průměrný roční topný faktor bývá většinou nižší v průběhu otopného období. Vzhledem ke zvyšujícím se průměrným teplotám díky tzv.globálnímu oteplování je tento typ tepelného čerpadla preferován.